I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1.1 Настоящите Общи условия уреждат отношенията между “Суперфайн” ЕООД, ЕИК 831251656, със седалище и адрес на управление гр. София 1700, ул„Емануил Попдимитров“17, електронна поща: info@homeoverb.com и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Посетител“), което използва Интернет сайта https://homeoverb.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него („Сайта“, „Уебсайта“).

1.2 Уебсайтът https://homeoverb.com/ е информационен портал, който предоставя авторски статии и материали, както и препратки към други сайтове.

1.3 Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2.1 Информация относно “Суперфайн” ЕООД:

Наименование “Суперфайн” ЕООД
ЕИК 831251656
Седалище и адрес на управление гр. София 1700, ул. „Емануил Попдимитров“ 17
e-mail info@homeoverb.com

2.2 Комисия за защита на личните данни:

Адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел. 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс 02/915 35 25
е-mail kzld@cpdp.bg
Уеб сайт www.cpdp.bg

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 3.1 Всички публикации в Сайта, включително и не само, текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, са изключителна интелектуална собственост на “Суперфайн” ЕООД и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на “Суперфайн” ЕООД.

3.2 Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на “Суперфайн” ЕООД“, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл 4.1 “Суперфайн” ЕООД не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

4.2 Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на “Суперфайн” ЕООД върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5.1 “Суперфайн” ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

5.2 “Суперфайн” ЕООД не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

5.3 Ние поставихме Facebook Comments plugin да ви даде възможност да пишете коментари чрез вашия Facebook профил. Плугина може да използва вашия IP Address, вашия интернет браузър User Agent, магазин, да обработва бисквитките на вашия браузър, също така да наблюдава ващата връзка с интерфейса на коментарите свързвайки се с вашия Facebook профил и всякави дейности които извършвате от него като харесване и отговаряне на коментари в интерфейса на facebook. Ако сте си влезнали във facebook профила ви може да се запознаете със защитата на личните данни предоставени от facebook тук : https://www.facebook.com/about/privacy/update

Facebook Comments Moderation. Facebook събира информация свързвана с Facebook Comment когато публикувате, само единствено с вашето съгласие преди да публикувате коментар във Facebook. Личната информация включва името на вашия прафил , уникален идентификационен facebook номер и всякаква информация свързана с вашия профил във пределите на Facebook. Може да откажете вашето съгласие с условията относно коментарите във facebook по всяко време като ни изпратите email

Facebook official button. Ние поставихме Facebook надбавката за да ви позволим да видите броя на споделянита „Shares” в нашите страници. Плугина може да използва вашия IP Address, вашия интернет браузър User Agent, магазин, да обработва бисквитките на вашия браузър, също така да наблюдава ващата връзка с интерфейса на коментарите свързвайки се с вашия Facebook профил и всякави дейности които извършвате от него като харесване и отговаряне на коментари в интерфейса на facebook. Ако сте си влезнали във facebook профила ви може да се запознаете със защитата на личните данни предоставени от facebook тук : https://www.facebook.com/about/privacy/update

Twitter official button. Ние използваме Twitter Tweet widget на нашия уебсайт. В резултат нашия сайт изпраща молби към сървърите на Twitter, които обработват данните ви чрез вашия профил. Подробности относно защитата на личните данни в twitter може да откриете тук: https://twitter.com/en/privacy#update

Google Plus official button. Ние използваме GooglePlus widget на нашия сайт. В резултат нашия сайт използва изпраща молби към сървърите на Google, за да можете да споделяте нашия сайт чрез вашия GooglePlus профил. Тези молби към Google разкриват вашия IP адрес и Google използват вашите данни от вашия профил в тяхната платформа със съгласие с тяхната политика за защита на личните данни: https://policies.google.com/privacy

5.4 Считано от 25.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА

Чл. 6. Посетителят, използващ услугите и/или информацията на Сайта, се задължава:

  1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта;
  2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на уеб сайта;

Чл. 7. С приемане на настоящите Oбщи условия Посетителят декларира, че се е запознал и се е съгласил за следното:

  1. Използването на сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност;
  2. Съдържанието на интернет-страницата не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лекуване и не трябва да се ползва като такова;
  3. Съдържанието на този сайт не поставя диагнози, не назначава и не прекратява медикаментозно лечение, както и не заменя квалифицирана медицинска помощ, не са алтернатива на медицински преглед и/или проследяване от лекар.

Чл. 8. Преди използването на предоставената информация на сайта Посетителят ще потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, при евентуалното прилагане на каквато и да е част от посочената в сайта информация, включително, но не само и следното:

  1. Ще съгласува и ще бъде наблюдаван от компетентно медицинско лице, включително и не само по отношение на прилаганите хранителен подход и метод за въздействие върху неговото здраве, както и физическо и психическо състояние;
  2. В случай, че не потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, използването на информацията ще бъде изцяло на негова отговорност и риск.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 9.1 Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от “Суперфайн” ЕООД по всяко време, като “Суперфайн” ЕООД своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

9.2 Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от “Суперфайн” ЕООД.

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 10.1 “Суперфайн” ЕООД предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

10.2 “Суперфайн” ЕООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

10.3 “Суперфайн” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

10.4 Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и „Суперфайн“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на “Суперфайн” ЕООД“ при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 12. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 13. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 24.05.2018 г.